Tyršova 75 , 665 01 Rosice +420 723 248 314

Pojištění odpovědnosti

Chybovat je lidské. Platit za chyby ale nemusíte, když se pojistíte. Pojištění odpovědnosti za vás hradí újmy, které způsobíte někomu jinému.

Odpovědnost za škodu

Toto pojištění se dělí na tři základní typy (pomineme-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterému se blíže věnuje sekce Povinné ručení). Tedy konkrétně:

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě je pojištění, u nějž se mezi laickou veřejností vžil název "pojištění na blbost“ nebo prostě "blbostka". Tento druh odpovědnosti za škodu je určen na krytí škody způsobené NEÚMYSLNĚ třetí osobě. Velmi často se sjednává v rámci pojištění domácnosti, proto někdy vzniká mylná představa, že kryje škody pouze způsobené v místě pojištění (např. vyplavení sousedů v bytovém domě). Pravdou ovšem je, že toto pojištění má územní platnost minimálně v ČR, ale většinou v celé Evropě (výjimečně v celém světě) a obvykle se vztahuje na všechny členy této domácnosti (v mnoha případech včetně domácích mazlíčků).

Z tohoto pojištění lze proplatit de facto jakoukoliv škodu ať už na zdraví, majetku, případně ušlém zisku. Příkladem využití je např. když půjde klient po obchodě, špatně se otočí a shodí stojan s drahým vínem - je možné využít toto pojištění; klient bude na horách, půjde ze sjezdovky, uklouzne a při pádu ulomí zrcátko na autě, kolem kterého šel - je možné využít toto pojištění; klient bude na návštěvě u kamaráda a budou si prohlížet na notebooku fotky z kamarádovi dovolené, klient převrhne skleničku s pitím, to nateče do počítače a zničí jej - je možné využít toto pojištění; dalším příkladem může být právě i vytopení sousedů vodou při vytečení pračky;

Na cenu pojištění má vliv pouze výše pojistné částky a ta se udává v miliónech (výjimečně v násobcích 500 000,-).

K plnění z tohoto pojištění je třeba, aby klient kontaktoval pojišťovnu, u které má toto pojištění sjednáno, nahlásil k jaké škodě došlo a přiznal se k ní (tedy on musí být "stoprocentní" viník), dále se s jeho pojišťovnou zkontaktuje poškozený a vznese svůj nárok na plnění.

Důležitou informací je, že NELZE uplatnit plnění z této pojistky na škodu způsobenou rodinným příslušníkům (až na výjimky).
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli touto pojistkou si klient kryje hrazení škod, které by způsobil svému zaměstnavateli při výkonu povolání. Dle zákona, pokud zaměstnanec svému zaměstnavateli způsobí škodu, ten má nárok na náhradu této škody do MAXIMÁLNÍ výše rovnající se čtyři a půl-násobku hrubého platu zaměstnance. Přesně na tuto výši by měla být sjednána pojistná částka, a tedy pojišťovna potom tuto škodu proplatí.

Podmínkou plnění ovšem je NEÚMYSLNĚ způsobená škoda při VÝKONU POVOLÁNÍ a to na pracovišti, na které zaměstnanec patří a při činnostech, které má vymezené svojí pracovní smlouvou. Není-li jedna z těchto podmínek splněna, potom pojišťovna může a velmi pravděpodobně odmítne plnění.

Toto pojištění se obecně sjednává se spoluúčastí ve výši 10 - 30% (volba je na klientovi, čím nižší spoluúčast tím dražší pojištění), tedy klient se tím zavazuje, že se na úhradě škody bude podílet (ve výši sjednané spoluúčasti). Důvodem je pochopitelně omezení pojistných podvodů, kdy se zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví a škodu "nafingují". Na cenu pojištění má vliv výše pojistné částky, uzemní platnost (zda pouze ČR, Evropa nebo celý svět), povolání pojištěného a výše uvedená spoluúčast.

Princip plnění z tohoto pojištění je podobný jako v případě plnění z odpovědnosti v běžném občanském životě, tedy klient se přizná ke škodě a nahlásí toto na svoji pojišťovnu a následně se zaměstnavatel jakožto poškozený přihlásí k náhradě škody.

Důležité je, že NENÍ možné použít toto pojištění na výplatu pojistného plnění za škody způsobené mimo zaměstnání a stejně tak nelze výše uvedené pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě využít na krytí škody způsobené při výkonu povolání.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při podnikatelské činnosti je pojištění, které si sjednávají firmy (ať už fyzické nebo právnické osoby) a je určena jednak na krytí škody způsobené klientovi při výkonu podnikatelské činnosti na jeho majetku (případně zdraví). Tento druh se nazývá obecná odpovědnost, příkladem může být: zedník stavějící lešení u jeho klienta, při němž kvůli neopatrnosti rozbije klientovo okno.

Dále je tato odpovědnost určena na krytí škody, která je způsobena již hotovým výrobkem, tedy špatně udělaným výrobkem. Jde o rozšíření obecné odpovědnosti a nazývá se odpovědnost za výrobek, příkladem může v tomto případě být: špatně "vykachlíčkovaná" koupelna, kdy některá z kachliček upadne a rozbije nebo poškodí třeba umyvadlo. Toto pojištění ovšem NEKRYJE špatně udělanou práci, tedy ve výše uvedeném příkladu, bude muset firma sjednat nápravu na své náklady, pouze ŠKODA, kterou jejich práce způsobila, bude z tohoto pojištění hrazena.

Výši pojistné částky si určuje klient, není teoreticky omezená. Její výši bude ovšem odpovídat cena tohoto pojištění. Dále má vliv na cenu spoluúčast, kterou si opět určuje klient a je v řádech tisíců korun (čím vyšší, tím levnější je pojištění). Dalšími faktory jsou např. územní platnost pojištění, činnosti, na které se toto pojištění bude vztahovat a zda bude sjednána pouze obecná odpovědnost nebo i odpovědnost za výrobek.

Plnění z tohoto pojištění je opět principiálně stejné jako u dvou již uvedených odpovědnostech - nahlášení škody, přijmutí odpovědnosti (tedy přiznání se) a následně žádost poškozeného o plnění.