Tyršova 75 , 665 01 Rosice +420 723 248 314

Pojištění

Životní pojištění

Chcete zajistit sebe nebo své blízké a nevíte jaký produkt je pro Vás nejvýhodnější? Máte již nějaké pojištění?

Základní pojištění smrti

Jak už z názvu vyplývá jedná se o základní pojištění obsažené v každé životní pojistce. Je určeno ke krytí rizika úmrtí pojištěné osoby, kdy se pojistné plnění vyplatí buďto určené tzv. obmyšlené osobě (případně osobám) a nebo je součástí dědického řízení, pokud tato obmyšlená osoba není určena respektive pokud taktéž není na živu.

Základní pojištění kryje riziko smrti jakoukoliv nahodilou událostí, tedy jak nemocí tak i úrazem. Existují i jeho "odnože", kdy je kryto riziko např. pouze v případě smrti úrazem respektive smrti úrazem z autonehody. Jsou-li na smlouvě pojištěna všechna tato uvedená rizika, potom se pojistné plnění sčítá.

Úrazové pojištění

Jedná se o volitelné připojištění, které kryje riziko úrazu.

Toto připojištění sestává z více volitelných složek, krom již výše uvedeného rizika smrti následkem úrazu (respektive z autonehody) je to dále pojistné plnění, které se vyplácí za samotný úraz, u laické veřejnosti často nazýváno jako "bolestné". Jsou dvě varianty této části úrazového pojištění a to konkrétně tělesné poškození úrazem a potom denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu. První z těchto dvou variant je spíše ojedinělé a nenabízejí ho všechny pojišťovny, jeho výhoda tkví především v možnosti plnit okamžitě po nahlášení úrazu (není tedy třeba čekat, jak dlouho se bude úraz léčit) a druhou výhodou je, že pokud při jedné události dojde k mnohačetnému zranění (např. autonehoda jejímž důsledkem je zlomenina ruky, řezná rána a třeba naštípnutá páteř) potom se plní za každý tento úraz zvlášť.

Naproti tomu denní odškodné lze plnit až po doléčení daného úrazu a pokud dojde v jedné události k více úrazům, jak je popsáno výše, plní se pouze ten nejdéle léčený. Výhodou této varianty ovšem je, že srovnatelně nastavená pojistná částka u denního odškodného jako u tělesného poškození při stejném úrazu přináší cca o 50% vyšší plnění ve prospěch denního odškodného. Nutno podotknout, že k plnění z tohoto připojištění NENÍ nezbytná pracovní neschopnost (o té viz níže).

Dále může úrazové pojištění obsahovat připojištění trvalých následků úrazu. Plnění z něj lze ovšem ve valné většině případů požadovat až po jednom případně dvou letech, kdy došlo k ustálení následků úrazu a je tedy zjevné, že se skutečně jedná o trvalý následek (vyjímkou je případ, kdy je již po úrazu jasné, že ke zlepšení dojít nemže - např. při ztrátě končetiny, potom je obvykle možné plnit ihned).

Samotné trvalé následky se dělí ještě na další dvě části a to konkrétně na trvalé následky s lineárním plněním (valná většina pojistek tuto variantu již neumožňuje) a potom trvalé následky s progresivním plněním. První varianta znamená, že maximální pojistné plnění je 100% sjednané pojistné částky. U druhé je maximální plnění násobek sjednané pojistné částky. Tento násobek je určen přímo v pojistné smouvě, např. Trvalé následky úrazu s osminásobným progresivním plněním (tedy maximum je 800% sjednané pojistné částky).

Všechny výše uvedené části úrazového pojištění lze v některých pojistných smlouvách rozšířit navíc o plnění následků z autonehody. Pokud by se tedy klientovi stal úraz při dopravní nehodě, tak pak by se při souběhu úrazového pojištění plus pojištění úrazu z autonehody pojistné částky sčítaly.

Pojištění invalidity

U standardního pojištění invalidity se vyplácí pojistné plnění v případě přiznání invalidního důchodu jak z důvodu nemoci tak úrazu. Navíc je dost často možné připojistit ještě invaliditu úrazem, což by znamenalo, že v případě invalidního důchodu z důvodu nemoci by se klientovi vyplatilo pojistné plnění pouze ze standardního pojištění invalidity a v případě invalidního důchodu z důvodu úrazu by se opět pojistné plnění sčítalo (pokud by byly zároveň pojištěny obě varianty).

Nastavení pojištění invalidity je velmi variabilní, lze pojistit invaliditu třetího stupně, invaliditu druhého + třetího stupně a někdy dokonce i všechny tři stupně invalidity. Dále je možné volit mezi pojistným plněním formou renty (po dobu trvání pojištěného invalidního důchodu), případně jednorázovým plněním po přiznání invalidního důchodu.

Výhodnější varianou je každopádně pojištění s jednorázovým plněním. Důvodem je, že pokud bude klientovi přiznám invalidní důchod třetího stupně, který má pojištěný ve své smlouvě formou renty a v budoucnu by mu byl stupeň snížen, potom by přišel i o tuto rentu. V případě jednorázového plnění se vyplatí celá pojistná částka rovnou a klient si ji může uložit např. na spořící účet a čerpat z toho plnění po zbytek života (je-li k tomu určená pojistná částka nastavena na dostatečnou výši) a i kdyby v budoucnu byl verdikt o přiznaném stupni invalidity změněn, peníze už mu nikdo nevezme.

Pojištění nemocenských rizik

Mezi tato rizika patří jednak vážná onemocnění, dále pracovní neschopnost a pobyt v nemocnici.

U pojištění vážná onemocnění se vyplácí pojistné plnění při diagnóze v pojistných podmínkách daného pojištění uvedené choroby. V takovém případě se vyplatí 100% pojistné částky sjednané na toto připojištění a tím toto připojištění končí (samotná smlouva ovšem ne). Toto pojistné plnění je určeno k pokrytí nákladů spojených s léčbou dané choroby, ale také na srovnání propadu příjmu v době léčení.

Dalším z uvedených připojištění je odškodnění za dobu trvání pracovní neschopnosti. Je zde, podobně jako u ostatních uvedených připojištění, také možnost volby, zda bude kryto riziko pracovní neschopnosti jak z úrazu tak i z nemoci a nebo jen z úrazu. K plnění z tohoto druhu pojištění je třeba doložit neschopenku, tedy klient musí být skutečně v pracovní neschopnosti. Dále, toto pojištění nekryje krátkodobou pracovní neschopnost, pokud bude klient v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci méně než 14 dní, nedostane zaplaceno nic, bude-li v této pracovní neschopnosti 15 a více dní dostane proplacenu právě dobu od 15. dne nahoru. V případě pracovní neschopnosti z úrazu platí stejná pravidla, jen s tím rozdílem, že bude plněno od prvního dne, nikoliv od 15. dne jako ve výše uvedeném příkladu.

Tato doba, po kterou se u pojištění pracovní neschopnosti neplní se nazývá karenční doba a její výši si může klient určit při uzavření pojistné smlouvy (nicméně 14 dní je minimum, které je možné zvolit).

Posledním jmenovaným připojištěním je pobyt v nemocnici. Klient si opět může zvolit, zda chce aby pojištění krylo hospitalizaci při úrazu a nemoci, a nebo jen při úrazu. Plnění odpovídá následně počtu dní strávených v nemocničním zařízení (některé pojišťovny nepočítají dny, ale půlnoci) krát pojistná částka sjednaná ve smlouvě.

Pojištění zproštění od placení

Jedná se o ne příliš časté připojištění, ale paradoxně jeho význam je nezanedbatelný.

V situaci kdy dojde k pojistné události, která zabrání v další výdělečné činnosti, klient sice může obdržet pojistné plnění za riziko, které toto zapříčinilo (má-li ho pojištěno), ale ve valné většině případů se následné placení pojistky stává přítěží a klienti pojištění ruší (ač by jim jinak krylo v budoucnu další rizika).

Díky tomuto připojištění může klient smlouvu zachovat v původním nastavení jen s tím rozdílem, že pojistné až dokonce trvání pojištění nebo pominutí následků, na jejichž krytí bylo zproštění sjednáno (pokud se jedná o následky, u nichž může dojít k vyléčení) půjde na vrub pojišťovny.

Pojištění vozidla

Hledáte to nejkvalitnější havarijní pojištění nebo povinné ručení? Víte na jaké slevy a bonusy máte nárok?

Povinné ručení

Povinné ručení je zkrácený, vžitý název pro Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a dle zákona musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích včetně těch vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci.

Jeho základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Tedy plnění z pojistné události vždy kryje škodu někoho dalšího, komu byla škoda způsobena, nikoliv majiteli vozidla (výjimkou jsou připojištění, která lze v rámci povinného ručení sjednat - viz níže).

Výše pojistného je vždy v řádu desítek miliónů korun (obvykle od minimálně 35 miliónů), tak aby bylo zajištěno, že bude dostatečné na libovolně vysokou škodu, klient si může zvolit, jak vysoké krytí chce mít sjednáno (každá pojišťovna má v nabídce svého povinného ručení několik možných limitů plnění), čím vyšší bude, tím dražší bude i samotná pojistka.

Hlavní vliv na cenu pojistky má obsah motoru daného vozidla (některé pojišťovny nahrazují ve výpočtu ceny povinného ručení obsah motoru jeho výkonem), další roli hraje u některých pojišťoven věk pojistníka. Posledním faktorem je počet měsíců - čím delší dobu měl nebo má pojistník sjednáno povinné ručení (u jakékoliv pojišťovny) aniž by z něj bylo plněno, tím levnější pojistka bude (detailněji viz níže). Značka vozidla případně jeho stáří na cenu nemá žádný vliv.

Posledním, nezanedbatelným faktorem při sjednávání tohoto produktu, je volba pojišťovny. Povinné ručení sice nabízejí všechny pojišťovny, které se zabývají neživotním pojištěním, ale chybný výběr může mít fatální následky. A to konkrétně při sjednání smlouvy u malých "extrémně levných" pojišťoven. Klienti, u kterých je jediným kritériem co nejnižší cena, tuto cestu často volí. Velmi nízké pojistné je totiž obvykle vykoupeno uplatňováním amortizace u poškozených vozidel a tedy neproplacením celé vzniklé škody. Na první pohled se to může jevit jako věc nedůležitá, přeci jenom plnění se netýká "majitele pojistky", nýbrž poškozeného. Toto tvrzení je sice pravdivé, ale v případě, kdy dojde například ke škodě v řádů stovek tisíc a pojišťovna proplatí jen 70%, potom bude poškozený zbytek vymáhat po viníkovi s levným povinným ručením a tím pádem se úspora několik stovek a případně i tisíc ročně na ceně pojistného může hodně prodražit.

Z tohoto důvodu je dobré poradit se o výběru, i takto jednoduchého produktu, jakým povinné ručení je s odborníkem, který je schopen sdělit všechna PRO a PROTI pojištění od konkrétní pojišťovny. My například v portfoliu máme i tyto "extrémně levné" pojišťovny, ale právě kvůli výše uvedenému, povinné ručení od nich, našim klientům vůbec nesjednáváme.

Doplňková připojištění

Každá pojišťovna umožňuje sjednat v produktu povinného ručení celu škálu doplňkových připojištění. Tedy díky tomu je možné rozšířit pojistnou ochranu i na povinně pojištěné vozidlo. Mezi nejčastější z těchto připojištění patří:

Živelní pojištění vozidla, které kryje škodu na vozidle působením nějakého ze živlů. Tedy obvykle např. požár, voda, kroupy, pád stromu, tíha sněhu apod.

Poškození vozidla zvířetem, kryje škodu způsobenou zvěří. A to buďto při střetu jedoucího vozidla se zvěří nebo poškození vozidla okusem.

Pojištění čelního skla nebo všech výhledových skel, v případě tohoto připojištění zaplatí pojišťovna poškození nebo zničení čelního skla nebo výhledových skel jakoukoliv nahodilou událostí, maximální výši plnění si určuje klient při sjednávání připojištění a měla by být dostatečná na krytí jak ceny samotného skla daného vozidla, tak i ceny práce při výměně (v případě pojištění všech výhledových skel se udává jako maximální plnění cena nejdražšího ze skel, které jsou předmětem pojištění). Zvolí-li klient tuto částku nedostatečnou, potom při případné výměně bude doplatek rozdílu mezi cenou výměny skla a výši pojistného plnění vyžadován právě po něm.

Úrazové pojištění přepravovaných osob se vztahuje na všechny osoby, které jsou přítomny ve vozidle v době havárie (v pojistné smlouvě se uvádí vždy počet sedadel daného vozidla, což určuje MAXIMÁLNÍ počet osob, které budou tímto připojištěním kryty) a následně se každé z nich plní za konkrétní úraz, ke kterému při této havárii došlo.

Pojištění zavazadel je určeno k proplacení škody na zavazadlech přepravovaných ve vozidle a to buďto z důvodu havárie nebo odcizení. Při odcizení ovšem musí byt zavazadla v místě určeném na jejich přepravu - např. v kufru (takže pokud si klient nechá zavazadlo na zadním sedadle a dojde k jeho odcizení, má z pravidla smůlu a plnění neobdrží), další podmínkou k vyplacení pojistného plnění je překonání překážky, tedy pokud si klient zapomene zamknout vozidlo a někdo mu z něj něco odcizí, opět nemá na plnění nárok.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla zaplatí klientovi, jak už z názvu plyne, v případě havárie pronájem vozidla na dobu opravy tohoto pojištěného vozidla. Omezením je ovšem jednak maximální počet dní (obvykle max. 20 dní) a maximální cena denního pronájmu (obvykle max. 5000,-/den), což si klient při sjednání určuje v pojistné smlouvě (čím více dní a čím vyšší limit pro cenu nájmu, tím je i dražší toto pojištění).

Rozšířené asistenční služby je připojištění, díky němuž má klient nárok na asistenční službu v případě potíží s vozidlem. Standardní, v povinném ručení obvykle automaticky pojištěnou, asistenční službou je odtah vozidla v případě havárie (není důležité kdo je jejím viníkem), rozšíření se vztahuje např. i na poruchu, kdy pokud se nepodaří vozidlo nastartovat nebo to přestane jet, je pojišťovnou vyslán technik, který buďto poruchu ZDARMA odstraní (musí se jednat o jednoduchou poruchu jako je např. vybitá baterie) nebo vozidlo ZDARMA odtáhne do servisu, pokud je závada neodstranitelná na místě. Některé pojišťovny mají rozsah tohoto připojištění rozšířen ještě např. o doplnění pohonných hmot, které dojdou po cestě, oprava defektu pneumatiky apod.

Právní ochrana je připojištění určené k úhradě právních služeb při řešení sporů, ke kterým může dojít např. po nehodě.

Silniční doprava toto připojištění je určeno ke krytí škod zapříčiněných stavem dopravní komunikace (např. poškození kola kvůli průjezdu výmolu v silnici). Důležité je, že pokud majitel této pozemní komunikace prokáže, že učinil a činí kroky k jejímu řádnému udržovaní, potom je plnění z tohoto připojištění obvykle odmítnuto.

Valná většina těchto připojištění je obsažena v havarijním pojištění. Takže se nabízí otázka, má-li význam sjednávat si je, pokud je sjednáno spolu s povinným ručením i havarijní pojištění. Rozhodnutí je pochopitelně na klientovi, ale je důležité si uvědomit, že u havarijního pojištění je sjednávána spoluúčast (viz níže), takže se od plnění za danou škodu tato spoluúčast odečítá a jde na vrub klienta, kdežto u připojištění se obvykle žádná spoluúčast nesjednává.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění, neboli KASKO jak bývá toto pojištění nazýváno v cizině (a v poslední době se dostává do povědomí i v ČR) je určeno na krytí škody přímo na pojištěném autě (tedy de facto přesný opak povinného ručení). Pokud je sjednáno kompletní havarijní pojištění (neboli "full-kasko"), potom jsou kryty všechny škody na vozidle vzniklé jakoukoliv nahodilou událostí. Konkrétně se jedná o havárii vozidla, poškození nebo jeho zničení živelnou událostí, vandalismus a krádež / loupež vozidla případně některé jeho části.

Většina pojišťoven nabízí havarijní pojištění jako "skládačku", klient si může tím pádem zvolit pouze "část" z havarijního pojištění, např. jen havárii bez odcizení nebo naopak jen odcizení.

Pro stanovení ceny havarijního pojištění je třeba více údajů než jak je tomu u povinného ručení - vliv má např. značka vozidla, jeho stáří, výbava (u některých pojišťoven je nahrazen tento údaj obvyklou cenou srovnatelného modelu na trhu) a v případě pojištění odcizení i jeho zabezpečení, dále to může být i věk pojistníka, počet osob, které budou vozidlo řídit, zdali bude v případě škody opravováno jen ve smluvních servisech či nikoliv atd.

Havarijní pojištění se až na výjimky sjednává vždy se spoluúčastí. Nejobvyklejší je spoluúčast 5% a zároveň minimálně 5000 Kč. Znamená to, že pokud bude škoda do 100 000 Kč, potom se bude klient podílet na ceně opravy vždy 5000 Kč (lhostejno zda bude oprava stát 10 000 Kč nebo zmíněných 100 000 Kč), při škodě vyšší než 100 000 Kč už se bude uplatňovat 5%, které musí do opravy investovat sám klient. Samotnou výši této spoluúčasti si klient volí sám, může být i vyšší než zmíněných 5% (pojistka bude díky tomu levnější), ale i nižší (což logicky pojištění zdraží). Účelem spoluúčasti je zabránit nepoctivcům, aby tohoto pojištění zneužívali za účelem úpravy nebo opravy svého vozidla přes nasimulovanou škodu.

Další důležitou věcí pro rozmýšlení zda si sjednat havarijní pojištění na své vozidlo je stáří vozu. U plnění z havarijního pojištění se uplatňuje tzv. amortizace, tedy pojišťovna krátí plnění u starších vozidel (vozidlo staré 10 a více let se dá dokonce obvykle pojistit jen na výjimku). Nejvíce se to projeví při plnění za odcizení vozidla nebo totální škodu. Zkrátka a jednoduše klient nemůže počítat, že když mu např. ukradnou vozidlo staré 5 let, že pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši původní kupní ceny.

Z důvodu větší složitosti návrhu kvalitního havarijního pojištění je ideální nechat si udělat návrh od finančního poradce, my například umíme udělat velmi kvalitní havarijní pojištění za přijatelnou cenu.

Slevy a bonusy

Ač se může např. povinné ručení jevit jako jasně daný produkt, u kterého nelze udělat nic špatně, opak je pravdou. Prakticky nelze vypočítat špatně základní pojistné, jelikož to vypočítá "automat" po zadání požadovaných parametrů. Další věcí jsou slevy, valná většina z nich je v přímé kompetenci poradce, takže ten je tam buďto dát může nebo také ne. Tyto slevy "v kompetenci poradce" jsou u některých pojišťoven nahrazeny doplňkovými slevami například za dítě do 15 let, sleva za průkaz ZTP / ZTP-P některého člena rodiny apod.

Další zajímavou slevou bývá u většiny pojišťoven tzv. sleva za smluvní servis, mnoho klientů o ni nemá zájem, jelikož si chce své auto opravovat v případě potřeby např. u souseda, který má v garáži malý autoservis, to je sice dle pojistných podmínek pojišťoven možné, ale využití této slevy a tedy zaručení se, že v případě využití plnění ze smlouvy bude oprava provedena ve smluvním servisu má několik výhod. Jednak se jedná o profesionální, prověřené autoservisy, dále veškerou byrokracii nutnou k vyřízení plnění vyřídí servis s pojišťovnou sám, ale asi tou nejdůležitější výhodou je uplatnění slevy, která bývá až 15% z pojistného, což na dražší pojistce vozu může udělat nemalou úsporu. Hodně častou slevou, ke které přistupuje v poslední době většina pojišťoven, je tzv. bonus za propojištěnost. V jednoduchosti jde za slevu pro stávající klienty dané pojišťovny, čím více má daný klient u pojišťovny smluv tím větší je i sleva (obvykle v rozmezí 5-8% ročně).

Největší vliv na cenu má ovšem výše tzv. bonusu za bezeškodní průběh. Tento bonus snižuje cenu povinného ručení (a havarijního pojištění) o 5% ročně za každých celých 12 měsíců trvání pojištění bez nehody. Na druhou stranu se tento bonus zase snižuje při nehodě a to obvykle o 24 měsíců (v případě některých pojišťoven dokonce o 36 měsíců) za každou jednu způsobenou nehodu. Tento "bonusový systém" platí od začátku roku 2000, takže maximální bonus je v současné době za 168 měsíců (=sleva 70% z roční ceny pojištění).

V minulosti se dal tento bonus uplatnit pouze na jedno vozidlo u jednoho pojistníka, v současné době lze tento bonus použít u jednoho klienta de facto na neomezený počet vozidel, u kterých figuruje jako pojistník. Stejně tak v minulosti bylo třeba požádat o vyčíslení bonusu od stávající pojišťovny, když klient přecházel se svým pojištěním k jiné. Toto opět neplatí a díky tzv. databázi bezeškodného průběhu si každá pojišťovna může ověřit rozhodnou dobu pro přiznání bonusu daného klienta sama za použití rodného čísla (respektive IČ, bylo-li pojištění sjednáno na firmu). Dokonce je u některých pojišťoven možné např. manželce navýšit její vlastní bonus o počet měsíců bezeškodného průběhu manžela. Díky tomu lze snížit cenu pojištění i pro osoby, které mají bonus nízký.

Frekvence placení

Podobně jako u většiny jiných pojištění i v případě povinného ručení jsou možné frekvence roční, pololetní, čtvrtletní a měsíční (měsíční frekvence placení u povinného ručení je velmi málo obvyklá, dokonce u některých pojišťoven není vůbec možná). Obvykle jediná frekvence, která s sebou nese nějakou slevu (nejčastěji 5% z ceny pojištění) je roční frekvence placení, tedy z tohoto pohledu je nejvýhodnější volbou.

Jak vypovědět stávajíci smlouvu

Změna pojišťovny Vám může ušetřit nemalé peníz.  Důvody pro ukončení povinného ručení jsou dané zákonem a najdete je níže.

Při ukončení povinného ručení pamatujte:
Výpověď povinného ručení musí být zaslána písemně na adresu pojišťovny, u které máte pojistku, již chcete vypovědět. Lepší je zaslat ji doporučeně. Vzor výpovědi si můžete stáhnout zde. Výpověď musí být podepsána pojistníkem neboli osobou, která pojistku uzavřela. Je nutné dodržet lhůtu pro zrušení povinného ručení danou zákonem.

Co musí obsahovat výpověď povinného ručení
Jméno, adresu a rodné číslo pojistníka, tedy osoby, která pojistku uzavřela. Je-li pojistka na firmu, uveďte IČO.  Číslo pojistky a jaký je důvod výpovědi. Je-li důvodem zrušení povinného ručení prodej nebo odhlášení vozidla z registru, přiložte kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou. Datum a podpis. Doporučujeme uvést email a telefon.

Osm způsobů, jak zrušit povinné ručení
Zrušení povinného ručení ke konci pojistného období. Povinné ručení se uzavírá ze zákona na 1 rok a je možné jej zrušit nejpozději 6 týdnů před datem výročí pojistné smlouvy. Datum výročí zjistíte nejsnáze na zelené kartě. Výpověď do 2 měsíců od data sjednání nové pojistné smlouvy bez udání důvodu. Výpověď povinného ručení z důvodu změny výše pojistného. Výpověď povinného ručení z důvodu změny vlastníka vozidla. Výpověď z důvodu odhlášení vozidla z registru. Výpověď do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Zánik povinného ručení z důvodu neplacení dlužného pojistného. Zánik povinného ručení v případě odcizení vozidla.

Formulář pro nezávaznou kalkulaci

Product:*
Značka vozu*
Obsah (ccm):*
KW*
SPZ
Kontaktní údaje:*
Vložte Váš E-mail:*
Telefon:*
Po případné doplnění/požadavek:
Opište text:

Pojištění majetku

Víte na jakou pojistnou částku máte pojištěnou svoji nemovitost? Víte, jaké vzniklé škody Vaše pojištění kryje?

Pojištění domácnosti

Jedná se o pojištění vybavení nemovitosti (je jedno zda se jedná o byt, rodinný dům nebo rekreační objekt). Vztahuje se na vše, co není pevně spojeno s danou nemovitostí. Pro jednoduchou představu, pokud bychom nemovitost "obrátili vzhůru nohama", tak vše co by vypadlo, je předmětem pojištění domácnosti.

Většina pojišťoven má základní a rozšířenou verzi tohoto pojištění. V základní verzi je obvykle pojištěn kompletní živel, tedy například požár a jeho průvodní jevy, povodeň a záplava, přímý úder blesku, výbuch, tíha sněhu, krupobití, vichřice a další (konkrétní výčet je vždy závislý na dané pojišťovně a může se lišit). Dále bývá v základní ceně obvykle i vykradení případně vandalismus. V rozšířené verzi může být např. zatečení atmosférických srážek, škody vzniklé přepětím či podpětím v síti, havárie rozvodů atd. (opět se liší pojišťovna od pojišťovny).

Pojistnou částku, která udává maximální plnění v případě tzv. totální škody (např. při kompletním vyhoření nemovitosti) určuje klient, jelikož jen on ví jakou celkovou hodnotu má jeho vybavení. Jako pomůcka při určování slouží tzv. minimální pojistná hodnota, která se se obvykle určuje dle obytné plochy nemovitosti. Správná výše této pojistné částky by měla být tak vysoká, aby v případě uvedené totální škody bylo možné pořídit shodné nebo obdobné vybavení.

Při škodě na elektronických zařízeních se plní ve výši tzv. obvyklé ceny na trhu. To znamená, že pokud například dojde k ukradení televize staré 2 roky nebude vyplacena její pořizovací cena, ale cena odpovídající danému typu na trhu v dané chvíli.

Pojištění rodinného domu

Tento typ pojištění majetku se vztahuje na plnění za škody vzniklé na rodinném domě jakožto stavbě a všeho co je s ním pevně spojeno (tedy například i vestavné skříně, vana, sprchový kout apod.).

V základním typu tohoto pojištění je obvykle pojištěn kompletní živel, tedy například požár a jeho průvodní jevy, povodeň a záplava, přímý úder blesku, výbuch, tíha sněhu, krupobití, vichřice a další (konkrétní výčet je vždy závislý na dané pojišťovně a může se lišit). Většina pojišťoven však obvykle nabízí i rozšíření tohoto základního pojištění např. o odcizení částí domu, vandalizmus na nemovitosti a další (opět zaleží na konkrétní pojišťovně a její aktuální nabídce).

Pojistná částka se obvykle určuje podle celkové výměry všech pater konkrétního rodinného domu. Tímto vzniklou pojistnou částku si ovšem může klient navýšit, tak aby její výše odpovídala nikoliv ceně rodinného domu při jeho prodeji, ale ceně vybudování shodného rodinného domu, pokud by ten pojištěný např. do základů vyhořel. V pojistné částce je třeba zohlednit nejenom cenu materiálu v dané době, ale i cenu práce nutné k jeho vybudování.

Pojištění bytové jednotky

Jde principiálně o stejné pojištění jako v případě rodinného domu (viz výše), jen se používá na pojištění bytů.

Pojištění rekreačního objektu

Jde o obdobu pojištění rodinného domu (viz výše) s tím rozdílem, že se používá na pojištění chat a chalup. Respektive všeho co je vedeno jako objekt určený k rekreaci.

Automatickou součástí tohoto pojištění bývá obvykle i pojištění rekreační domácnosti (tedy vybavení - viz výše).

Vždy, když je nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako rekreační objekt MUSÍ se pro její pojištění použít právě tento typ pojistky, jelikož jsou v ní k tomuto účelu nastaveny sazby, které kalkulují například s vyšším rizikem odcizení nebo vandalismu, právě proto, že se jedná např. o chatu a nikoliv o rodinný dům v "klasické" zástavbě obce nebo města a tedy pro zloděje je to snazší cíl (a tím pádem pro pojišťovnu vyšší pravděpodobnost plnění).
Tip: Pokud rekreační objekt obýváte cca 185 dní v roce, lze u pojišťoven zvolit sazby na RD = nižší rizikovost = nižší pojistné.

Odpovědnost za škodu

Toto pojištění se dělí na tři základní typy (pomineme-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterému se blíže věnuje sekce Povinné ručení). Tedy konkrétně:

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě je pojištění, u nějž se mezi laickou veřejností vžil název "pojištění na blbost“ nebo prostě "blbostka". Tento druh odpovědnosti za škodu je určen na krytí škody způsobené NEÚMYSLNĚ třetí osobě. Velmi často se sjednává v rámci pojištění domácnosti, proto někdy vzniká mylná představa, že kryje škody pouze způsobené v místě pojištění (např. vyplavení sousedů v bytovém domě). Pravdou ovšem je, že toto pojištění má územní platnost minimálně v ČR, ale většinou v celé Evropě (výjimečně v celém světě) a obvykle se vztahuje na všechny členy této domácnosti (v mnoha případech včetně domácích mazlíčků).

Z tohoto pojištění lze proplatit de facto jakoukoliv škodu ať už na zdraví, majetku, případně ušlém zisku. Příkladem využití je např. když půjde klient po obchodě, špatně se otočí a shodí stojan s drahým vínem - je možné využít toto pojištění; klient bude na horách, půjde ze sjezdovky, uklouzne a při pádu ulomí zrcátko na autě, kolem kterého šel - je možné využít toto pojištění; klient bude na návštěvě u kamaráda a budou si prohlížet na notebooku fotky z kamarádovi dovolené, klient převrhne skleničku s pitím, to nateče do počítače a zničí jej - je možné využít toto pojištění; dalším příkladem může být právě i vytopení sousedů vodou při vytečení pračky;

Na cenu pojištění má vliv pouze výše pojistné částky a ta se udává v miliónech (výjimečně v násobcích 500 000,-).

K plnění z tohoto pojištění je třeba, aby klient kontaktoval pojišťovnu, u které má toto pojištění sjednáno, nahlásil k jaké škodě došlo a přiznal se k ní (tedy on musí být "stoprocentní" viník), dále se s jeho pojišťovnou zkontaktuje poškozený a vznese svůj nárok na plnění.

Důležitou informací je, že NELZE uplatnit plnění z této pojistky na škodu způsobenou rodinným příslušníkům (až na výjimky).

Srovnání ON-line.

Pojištění odpovědnosti

Chybovat je lidské. Platit za chyby ale nemusíte, když se pojistíte. Pojištění odpovědnosti za vás hradí újmy, které způsobíte někomu jinému.

Odpovědnost za škodu

Toto pojištění se dělí na tři základní typy (pomineme-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterému se blíže věnuje sekce Povinné ručení). Tedy konkrétně:

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě je pojištění, u nějž se mezi laickou veřejností vžil název "pojištění na blbost“ nebo prostě "blbostka". Tento druh odpovědnosti za škodu je určen na krytí škody způsobené NEÚMYSLNĚ třetí osobě. Velmi často se sjednává v rámci pojištění domácnosti, proto někdy vzniká mylná představa, že kryje škody pouze způsobené v místě pojištění (např. vyplavení sousedů v bytovém domě). Pravdou ovšem je, že toto pojištění má územní platnost minimálně v ČR, ale většinou v celé Evropě (výjimečně v celém světě) a obvykle se vztahuje na všechny členy této domácnosti (v mnoha případech včetně domácích mazlíčků).

Z tohoto pojištění lze proplatit de facto jakoukoliv škodu ať už na zdraví, majetku, případně ušlém zisku. Příkladem využití je např. když půjde klient po obchodě, špatně se otočí a shodí stojan s drahým vínem - je možné využít toto pojištění; klient bude na horách, půjde ze sjezdovky, uklouzne a při pádu ulomí zrcátko na autě, kolem kterého šel - je možné využít toto pojištění; klient bude na návštěvě u kamaráda a budou si prohlížet na notebooku fotky z kamarádovi dovolené, klient převrhne skleničku s pitím, to nateče do počítače a zničí jej - je možné využít toto pojištění; dalším příkladem může být právě i vytopení sousedů vodou při vytečení pračky;

Na cenu pojištění má vliv pouze výše pojistné částky a ta se udává v miliónech (výjimečně v násobcích 500 000,-).

K plnění z tohoto pojištění je třeba, aby klient kontaktoval pojišťovnu, u které má toto pojištění sjednáno, nahlásil k jaké škodě došlo a přiznal se k ní (tedy on musí být "stoprocentní" viník), dále se s jeho pojišťovnou zkontaktuje poškozený a vznese svůj nárok na plnění.

Důležitou informací je, že NELZE uplatnit plnění z této pojistky na škodu způsobenou rodinným příslušníkům (až na výjimky).
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli touto pojistkou si klient kryje hrazení škod, které by způsobil svému zaměstnavateli při výkonu povolání. Dle zákona, pokud zaměstnanec svému zaměstnavateli způsobí škodu, ten má nárok na náhradu této škody do MAXIMÁLNÍ výše rovnající se čtyři a půl-násobku hrubého platu zaměstnance. Přesně na tuto výši by měla být sjednána pojistná částka, a tedy pojišťovna potom tuto škodu proplatí.

Podmínkou plnění ovšem je NEÚMYSLNĚ způsobená škoda při VÝKONU POVOLÁNÍ a to na pracovišti, na které zaměstnanec patří a při činnostech, které má vymezené svojí pracovní smlouvou. Není-li jedna z těchto podmínek splněna, potom pojišťovna může a velmi pravděpodobně odmítne plnění.

Toto pojištění se obecně sjednává se spoluúčastí ve výši 10 - 30% (volba je na klientovi, čím nižší spoluúčast tím dražší pojištění), tedy klient se tím zavazuje, že se na úhradě škody bude podílet (ve výši sjednané spoluúčasti). Důvodem je pochopitelně omezení pojistných podvodů, kdy se zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví a škodu "nafingují". Na cenu pojištění má vliv výše pojistné částky, uzemní platnost (zda pouze ČR, Evropa nebo celý svět), povolání pojištěného a výše uvedená spoluúčast.

Princip plnění z tohoto pojištění je podobný jako v případě plnění z odpovědnosti v běžném občanském životě, tedy klient se přizná ke škodě a nahlásí toto na svoji pojišťovnu a následně se zaměstnavatel jakožto poškozený přihlásí k náhradě škody.

Důležité je, že NENÍ možné použít toto pojištění na výplatu pojistného plnění za škody způsobené mimo zaměstnání a stejně tak nelze výše uvedené pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě využít na krytí škody způsobené při výkonu povolání.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při podnikatelské činnosti je pojištění, které si sjednávají firmy (ať už fyzické nebo právnické osoby) a je určena jednak na krytí škody způsobené klientovi při výkonu podnikatelské činnosti na jeho majetku (případně zdraví). Tento druh se nazývá obecná odpovědnost, příkladem může být: zedník stavějící lešení u jeho klienta, při němž kvůli neopatrnosti rozbije klientovo okno.

Dále je tato odpovědnost určena na krytí škody, která je způsobena již hotovým výrobkem, tedy špatně udělaným výrobkem. Jde o rozšíření obecné odpovědnosti a nazývá se odpovědnost za výrobek, příkladem může v tomto případě být: špatně "vykachlíčkovaná" koupelna, kdy některá z kachliček upadne a rozbije nebo poškodí třeba umyvadlo. Toto pojištění ovšem NEKRYJE špatně udělanou práci, tedy ve výše uvedeném příkladu, bude muset firma sjednat nápravu na své náklady, pouze ŠKODA, kterou jejich práce způsobila, bude z tohoto pojištění hrazena.

Výši pojistné částky si určuje klient, není teoreticky omezená. Její výši bude ovšem odpovídat cena tohoto pojištění. Dále má vliv na cenu spoluúčast, kterou si opět určuje klient a je v řádech tisíců korun (čím vyšší, tím levnější je pojištění). Dalšími faktory jsou např. územní platnost pojištění, činnosti, na které se toto pojištění bude vztahovat a zda bude sjednána pouze obecná odpovědnost nebo i odpovědnost za výrobek.

Plnění z tohoto pojištění je opět principiálně stejné jako u dvou již uvedených odpovědnostech - nahlášení škody, přijmutí odpovědnosti (tedy přiznání se) a následně žádost poškozeného o plnění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je pomocníkem, který pomáhá, aby pobyt v zahraniční byl poklidným a příjemným místem odpočinku. Bez něj by se pobyt mohl proměnit v drahou noční můru, která by mohla strašit po hodně dlouhou dobu. Důležité je samozřejmě myslet i krytí odpovědnosti na cestách.

Rychlé SROVNÁNÍ A SJEDNÁNÍ cestovního pojištění.

Užitečné

Lorem Lorem lorem lorem lorem

Otázky a odpovědi

 

Jak vypovědět smlouvu?

 

Spočítej si

 

Hlášení pojistné události